Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ EGGVENA SCHAKT AB 

För Eggvena Schakt AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns sist i denna text. 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även andra sökbara register, som sker utanför IT-systemen, omfattas. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Eggvena Schakt AB. Org.nr: 556902-3988. Sörby Ölstorp 1, 521 56 Floby. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR? 

Anställd: Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal. 

Kund: Vi behandlar uppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter samlas in exempelvis när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på hemsidan, ansöker om jobb, deltar i kundenkäter eller kontaktar oss i olika typer av frågor. Vi samlar in nödvändiga personuppgifter för att kunna administrera din relation som kund till oss och för att leverera tjänster i enlighet med vårt gemensamma avtal. 

Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part i form av kreditupplysning.

Om Eggvena Schakt AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke på förhand. 

Leverantör: Vi behandlar uppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi samlar in nödvändiga personuppgifter för att kunna administrera din relation som leverantör till oss och för att fullgöra våra skyldigheter gentemot er. 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED? 

Personuppgiftsbiträden För att kunna utföra vårt arbete är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. 

Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Eggvena Schakt delar dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, såsom exempelvis Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år. 

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Vi kommer vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs och lämnas ut till rätt person. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter, komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter samt i vissa fall radering. 

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Louise Svennberg, louise.svennberg@eggvenaschakt.com, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.